Vedtægter

Vedtægter for Fællesrådet for Guldborg og Omegn

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 1. juli 2020.

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er Fællesrådet for Guldborg og omegn.

Stk. 2
Foreningen har hjemsted i Guldborgsund Kommune.

§2 Formål

Stk. 1
Fællesrådet for Guldborg og omegn har til formål at bidrage til udvikling, trivsel og samhørighed for Guldborg og omegn ved at fungere som bindeled og samarbejdspartner i forhold til relevante organisationer, politikere, Guldborgsund kommune, fonde og offentlige myndigheder.

Målet er at forbedre forholdene i området til gavn for beboere, turister, tilflyttere, erhvervsliv og øvrige interessenter, eksempelvis ved at:

 • fungere som aktiv kommunikationsplatform for at højne gensidigt informationsniveau omkring emner af interesse for lokalområdet

 • være aktiv medspiller i landdistriktspolitikken

 • arbejde med sager efter anmodning fra borgere, foreninger, initiativgrupper og erhvervsdrivende i området samt fra politiske og administrative organer

 • søge, koordinere, støtte og fremme fælles synspunkter som paraplyforening for foreninger, initiativgrupper og erhvervsdrivende i området, bl.a. i relation til kommunalt serviceniveau, infrastruktur, bosætningsinitiativer, kulturliv og turisme

 • tage initiativer til at igangsætte, koordinere og gennemføre nye tiltag og projekter samt vedligeholde og drifte disse.

§3 Medlemmer

Stk. 1
Som medlemmer kan optages enhver borger i Guldborg og omegn. Bestyrelsen har bemyndigelse til at godkende optagelse af foreninger i området som medlemmer.

Stk. 2
Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren

§4 Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen blandt medlemmerne valgte bestyrelse eventuelt suppleret med foreningsrepræsentanter optaget som bestyrelsesmedlemmer, se § 5 stk. 1.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april måned. Indkaldelse sker skriftligt til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel, og med angivelse af dagsorden, ved opslag i Dagli’brugsen i Guldborg, via email til medlemmerne samt på foreningens hjemmeside (Guldborgportalen).

Stk. 3
Generalforsamlingens dagsorden
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse

 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

             a. Valg af 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer

             b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsessuppleanterne, vælges for 2 år ad gangen, således at 3 (eller 4) medlemmer af bestyrelsen vælges i ulige år, medens 2 (eller 3) medlemmer af bestyrelsen vælges i lige år. Bestyrelsessuppleanterne vælges henholdsvis i lige og ulige år.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

 2. Indkomne forslag

 3. Eventuelt

Stk. 4
Regnskabet offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Senest 5 dage før generalforsamlingen offentliggøres indkomne forslag på foreningens hjemmeside.

Stk. 6
Medlemmerne har hver 1 stemme, mens foreninger, der er medlemmer af Fællesrådet for Guldborg og omegn, hver har 1 stemme på generalforsamlingen for hvert dokumenteret antal påbegyndte 20 medlemmer af foreningen, dog maksimalt 5 stemmer. Kun medlemmer, der har betalt kontingent senest 3 uger forud for afholdelse af en generalforsamling, har stemmeret.

Stk. 7
Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, se dog §§ 8, 10 og 11.

Stk. 8
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt 5 af de tilstedeværende medlemmer eller dirigenten ønsker dette.

Stk. 9
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§5 Bestyrelsen

Stk. 1
Foreningens bestyrelse, der består af 5 eller 7 medlemmer, kan til enhver tid suppleres med repræsentanter fra foreninger, der er medlemmer af Fællesrådet for Guldborg og omegn og som anmoder herom, såfremt den siddende bestyrelse er enig heri. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt webmaster. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme.

Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne. Såfremt bestyrelsen består af et lige antal medlemmer er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

§6 Økonomi og kontingent

Stk. 1
Regnskab og revision følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2
Hver beboer og forening, der er medlem af Fællesrådet for Guldborg og omegn, betaler ét stk. kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes årligt af general-forsamlingen.

§7 Hæftelses og tegningsregler

Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden.

Stk. 2
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§8 Ændring af vedtægter

Stk. 1
Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke tilfældet, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med almindeligt stemmeflerhed.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver hvilke emner, der ønskes behandlet. til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med almindeligt stemmeflerhed.

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen, og afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er modtaget. Dagsordenen skal indeholde mindst punkterne 1, 2 og 8 under §4, stk. 3.

Stk. 3
Hvis ikke mindst halvdelen af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, bortfalder den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 4
Stemmeretten følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.

§10 Eksklusion

Stk. 1
Et flertal i bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder eller misbruger foreningens formål. Beslutningen skal forelægges for den førstkommende generalforsamling, hvor der kræves 2/3 flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

§11 Opløsning af foreningen

Stk. 1
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Den sidste generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.

Stk. 2
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningsformuen ungdomsarbejde i Guldborg (GIF) eller hvad der naturligt måtte træde i stedet.